Novinky

Zápis z jednání KK ČMMJ 29.11.2009

 

29.11.2009

  

Kynologická komise ČMMJ 29.11.2009
 
Přítomni:    Jiří Procházka
             Martínek Eda
             MUDr.Novotný Vlastimil
             Müller Luděk
             Kratochvíl Václav
             Mgr.Herián Věroslav
 
Hosté:       Břetislav Uchytil – předseda přecednictva CMKJ
             Kouřová Marcela – tajemnice OMS Plzeň
             PhDr. Gregorová Iva – členka KK OMS Plzeň
             Roztočil Jaroslav – místopředseda OMS Plzeň
 
Omluveni:    Doubková Blanka
             Matějka Miroslav
             Mgr. Blecha Oldřich
 
 
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Přivítání hostů
3. Seznámení s programem jednání
4. Seznam rozhodčích(zablokovat přístup OMS, vnášejí zmatky)
5. Zkušební řád ( vize, připomínky )
6. Určení termínů přezkušování a návrh zkušebních komisí
7. Vyhodnocení MRK 2009 v  Přerově a MKP v Olomouci
8. Zabezpečení vyhlášení „Psa roku „ na Ohradě u příležitosti   
   Mysliveckých slavností
9. Seznámení MUDr. Novotným s MS a zasedáním komise(možnost  
    pořádání MS 2012)
10. Nominační soutěž Praha – termín je stanoven, seznam psů
11. Plán práce na rok 2010
12. Pověření pro pořadatele MRK a MKP
13. Kontrola VZ na místech konání, rozpis kontrolních orgánů,  
    dopis na OMS a pověření pro dozorující orgán.
14. Jak dál před volbami v roce 2010 ( Vaše kandidatura ? )
15. Došlá pošta
16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr
 
Ad 1,2 – přivítání členů komise a hosty – viz zápis.
Ad 3 – provedl předseda Jiří Procházka
Ad 4 – začátkem roku bude přezkoušení – nutné pracovat s novým programem evidence rozhodčích – úkol pro pana Procházku. Řada obtíží na OMS, které jsou důsledkem chyb na OMS. Vystavit seznam rozhodčích na web – technické provedení pan Procházka. Spolupracuje MUDr.Novotný.
Ad 5 – Doplnění zkušebních řádů na základě připomínek – aktualizovat, rozeslat na chovatelské kluby a OMS ?? – rozhodne únorové zasedání jak postupovat.
 Ad 6 – Přezkoušení čekatelů v roce 2010
     Veškeré otázky na přezkoušení budou zveřejněné na webových    
     stránkách.
 
Olomouc – 24.2.2010
   – ohaři
   – ostatní plemena
   Místo konání OMS Olomouc, Wellnerova ulice – začátek v 9 hod.
   Komisaři:
   Müller Luděk
   Loskot Miloslav
   Mgr.Blecha Oldřich
   Toman Jan
  
 
Praha – 27.2.2010 – ohaři
   Místo konání: Jungmannova 25, Praha 1 – 10 hod.
   Komisaři:
   Václav Kratochvíl
   MUDr.Novotný Vlastimil
   Švec František
 
Praha – 28.2.2010     – ostatní plemena
   Místo konání: Jungmannova 25, Praha 1 – 10 hod.
   Komisaři:
   Pasák František
   Mgr. Věroslav Herián
  
OMS Plzeň 12.3.2010, Ruská 16, Plzeň  
   Místo konání: OMS Plzeň – začátek v 9 hod.
   Komisaři:
   Uchytil Břetislav
   Martínek Eda
   Pasák František
   Mgr.Herián Věroslav
 
   Náhradní termín zkoušek bude stanoven dle aktuální potřeby.
 
 
 Úkol pro paní Doubkovou – rozeslat na jednotlivé OMS !!
Úkol pro Eduarda Martínka – kontrola   
   testových otázek. 
 
 Ad 7 – pan předseda Jiří Procházka provedl hodnocení MRK a MKP.  
      Hodnoceníkladné po stránce organizační i rozhodčích.  
      Popisy prací budou do budoucna na všech disciplinách.  
      Písemné hodnocení pro ČMMJ zpracuje pan Jiří Procházka.
      Mgr. Věroslav Herián provedl hodnocení FCI poháru jezevčíků
      v Úštěku u Litoměřic. Velmi dobrá organizace a úroveň.
Úkol pro paní Doubkovou – napsat poděkování ČMMJ pořadatelům MRK,MKP a FCI poháru jezevčíků.   
 
Ad 8 – vyhlášení ohaře,jezevčíka roku na Ohradě.
 
Ad 9
 
Zasedání komise FIDC 15.10.2009 – Řecko (Serres)
 
1) Přivítání přítomných předsedou panem Lucou Bortolim a prezentace.
2) Jmenování členů komise odpovědných za proškolení rozhodčích:
   – Svatý Hubert pan Peter Bahlke
   – MS pan Antonie Fernandez
3) MS 2010 – Slovensko v termínu 15.-17.10.2010
   Od 3.10.2010 bude AS setter a Pointer šampionat FT-GT a
   12.-13.10.2010 Meridián cup.
4) Informace o MS 2011 ve Francii – Jackques Goubie – místo
   konání – Dax (jako v roce 2001)
5) MS 2012 ?? – nabídka Ruska – na krymském pobřeží. Prezident  
   pan Luca Bortoli děkuje reprezentantům Ruska za nabídku, ale  
   každý z delegátů musí tuto nabídku probrat s národními týmy,
   zda jsou ochotni tak daleko jet !!
 
Družstvo České republiky (pan Pavel Navrátil a Petr Zoubek) obsadili z 15ti států 3. místo !!
 
Ad 10 – Nominační soutěž Praha – termín je stanoven (7.,8.a   
   9.5.2010),seznam psů k dnešnímu dni není dopracován – nejsou 
   všechny výsledky všestranných zkušek.
 MRK – OMS Plzeň ( 4.-5.9.2010) a MKP OMS Břeclav – lesní  
 závod Židlochovice (2.-3.10.2010)
 KK ČMMJ – projednala žádosti na pořádání MRK v roce 2011 OMS 
 Brno město a MKP v roce 2011 OMS Mladá Boleslav – oba návrhy 
 komise přijala a souhlasí s pořadatelstvím obou OMSů. Termíny
 konání budou upřesněny.
   Úkol pro paní Doubkovou – poslat na výše uvedené OMS pověření 
   ke konání těchto soutěží.
 
 Ad 11 – seznámení s plánem práce KK ČMMJ. Zahraniční cesty –   
     jarní a podzimní zasedání komise FIDC.
Koncepce rozvoje kynologie – každý z členů komise doplnit o  
svůj postoj.
 
Ad 13 určení kontrol na VZP – vypracování seznamu v měsíci lednu  
   2010.K dnešnímu dni není seznam zkoušek.
 
Ad 14 seznámení s mechanismem ČMMJ voleb 2010
 
Ad došlá pošta: stížnost pana Vladimíra Fialy – předáno k  
   vyjádření na OMS Praha východ – ten tuto stížnost projednal a  
   jako nápravné opatření bude provedeno školení rozhodčích.
   Dotaz pana MVDr.Čestmíra Šrámka, CSc na pořádání
 CACIT zkoušek – odpoví pan Jiří Procházka
   Dotaz pana Průši na pořádání zkoušek – odpoví pan Jiří  
   Procházka
   Dopis pana Helcla – zaslán k ověření a podání vysvětlení, dle
   osobního jednání tento dopis nepsal, pokud tomu tak je, bude  
   dopis považován jako anonim.  
Další část dopisu byla shodná s dotazem pana Václava Kratochvíla, který informoval KK o stížnosti pana Helcla. Stanovisko a podnět k šetření bude předán jako podnět k prošetření dozorčí komisi ČMMJ.
Odpověď na dopis paní Anny Symerské, jednatelky OMS
Nový Jičín – odpoví pan Jiří Procházka. 
   Na dopis jednatelky KCHČT paní Aleny Košinové odpoví pan Jiří   
   Procházka.
   Diskuze: Mgr. Věroslav Herián – dotaz ohledně jmenování   
   všestranných rozhodčích (zejména pro ostatní plemena) –   
   zprácování návrhu na příští KK ČMMJ.
 
Zasedání komise ukončeno v 14,30 hod
Zapsal MUDr.Novotný Vlastimil
 
Ověřovatel zápisu: Václav Kratochvíl
                   Eda Martínek

Autor: Jiří Procházka