Novinky

Kynologická komise 27.6.2006

 

Kynologická komise 27.6.2006 Přítomni: Jiří Procházka, Miroslav Matějka, Eduard Martínek, Luděk Müller, Václav Kratochvíl, Mgr. Věroslav Herián, Dagmar Poláková, MUDr.Novotný Vlastimil. Hosté: JUDr.Jan Kovařík Břetislav Uchytil Josef Němec 1. Patterdale terrier – účast plemene Patterdale teriera na zkouškách lovecké upotřebitelnosti je závislá na změně zákona o myslivosti č.449/2001. Nelze řešit pouze úpravou ve vyhlášce a nelze ani aplikovat analogii účasti neuznaných FCI plemen na mezinárodních výstavách. Zákon o myslivosti č.449/2001 (strana 21 § 44 – používání loveckch psů a dravců):Držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou. 2. ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ – platí ten, který je součástí platného ZŘ, platí pro zkoušky loveckých psů. Jarní svod psů – jarní svod není v počtu psů omezen. Doplnění: Str.21 odst.18 Všeobecná ustanovení – rozšířit o výklad: psi, kteří prokazatelně mačkají, načínají a hrobaří jsou ze zkoušek vyloučeni. Připomínka: k maximálnímu počtu psů ve skupině, kde původně byli 4 psi, je současný počet 6 správně – u LZ Tabulka LZ ohařů: součet je 248 (do součtu se započítává jen jedna práce na barvě – zde se počítá do max. počtu práce hlasiče). Práce psa na barvě – vedení psa na barvě bude vyžadováno tak, jak bylo nahlášeno při losování na zahájení zkoušek (nelze již během zkoušek měnit nebo jen za předpokladu nižšího bodového hodnocení – např. místo nahlášeného hlasiče bude vůdce od pobarveného lože pokračovat dále na řemeni – při bezchybném výkonu za známku 3). Vodní práce: U discipliny "Ochota k práci v hluboké vodě" vypadla z textu věta":Pes se vypouští volně ze břehu, asi 2 metry od hladiny. U discipliny "DOHLEDÁVKA STŘELENÉ KACHNY V RÁKOSÍ" vypadla věta za hodnocením discipliny " a správně odevzdá" Dále chybí poznámka:přinášení kachny u discipliny "Dohledávka střelené kachny v  rákosí" je součástí discipliny a hodnotí se dohromady. OCHOTA K PRÁCI V HLUBOKÉ VODĚ Časový limit: 2 minuty Pes musí být vypuštěn volně a musí prokázat, že se nebojí vody, že umí dobře plavat a že jde ochotně do vzdálenosti 10 – 15 m do vody. Pes se vypouští volně ze břehu, asi 2 metry od hladiny. V hluboké vodě musí hledat 2 minuty, musí být ve vodě ovladatelný a na pokyn vůdce měnit směr hledání. Známku 4 dostane pes, který pracuje bezchybně, ve vodě pracuje samostatně, je lehce ovladatelný, hledá daleko, dobře plave, do vody jde ochotně na první povel. Známku 3 dostane pes, který jde do vody po kratším povzbuzování, další práci však koná bezchybně, nebo ohař, který hladinu sice prohledává daleko, ale je špatně ovladatelný. Známku 2 dostane pes, který jde do vody až po několika povelech, hladinu prohledává krátce, ve vodě je však dobře ovladatelný. Známku 1 dostane pes, který do stanoveného limitu (2 minut) do vody jde, chvíli hladinu prohledává, ale příliš brzy se vrací. PŘINÁŠENÍ KACHNY Z HLUBOKÉ VODY Časový limit: 3 minuty Kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí, a to do vzdálenosti asi 10 – 15 metrů od břehu, aby měl pes možnost dokázat, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Rozhodčí při vhození kachny na hladinu vyzve vůdce k provedení disciplíny. Po uplavání asi 1/3 vzdálenosti, vůdce nebo pomocník vystřelí. Pes se vypouští volně ze břehu, asi 2 metry od hladiny. Kachnu musí pes správně odevzdat. Tichý povel k usednutí, případně úkrok nesnižuje známku pouze na PZ. Známku 4 dostane pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel. Každý další povel k přinášení, uchopení, odevzdání snižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Známku 3 dostane pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel, na břehu jí pustí, ale bez povelu ji znovu uchopí a odevzdá, nebo pes, kterému musel dát vůdce dva povely, pes však jinak pracuje bezchybně, anebo pes, kterému dal vůdce jeden povel, ale při plavání hrabe, kachnu správně přinese a odevzdá, a také ohař, který pracuje bezchybně, při odevzdání si nesedne a nechce kachnu pustit, dále pes který kachnu bezchybně vynese usedne a kachnu pustí mimo vliv svého vůdce. Známku 2 dostane pes, který pracoval správně, při odevzdání si však nesedne a kachnu pustí, anebo pes, který pracoval správně na první povel, na břehu však kachnu pustí a uchopí ji znovu až na další povel. Známku 1 dostane pes, který po delším povzbuzování vynese kachnu alespoň na břeh ještě do stanoveného limitu 3 minut. DOHLEDÁVKA STŘELENÉ KACHNY V RÁKOSÍ Časový limit: 10 minut Účelem této disciplíny je praktické dohledání střelené nebo postřelené kachny v rákosí. Rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5 – 10 m od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce ani pes ji nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 50 m od pohozené kachny. Pes musí přinést z rákosí tu kachnu, která tam byla rozhodčím odhozena. Přinese-li jinou, vypustí ho vůdce znovu dohledávat původně pohozenou kachnu, přičemž čas se počítá od tohoto druhého vypuštění. Předcházející přinesení se nebere v úvahu. Pokud je pes prokazatelně v kontaktu s živou kachnou zastaví rozhodčí čas, a po opakovaném nasazení se pokračuje ve sledování časového limitu. Známkou 4 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 7 minut a správně odevzdá Známkou 3 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 8 minut a správně odevzdá Známkou 2 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 9 minut a správně odevzdá Známkou 1 se hodnotí pes, který dohledá kachnu do 10 minut a správně odevzdá Pozn: přinášení kachny u discipliny "Dohledávka střelené kachny v rákosí" je součástí discipliny a hodnotí se dohromady. SLIDIČI -na str.49 u disciplíny dohledávka a přinášení srstnaté zvěře vyškrtnout v závorce LZ. SZVP slídičů – zkouší se podle ZŘ ohařů. Lesní zkoušky slídičů – platí ustanovení v novém ZŘ – na LZ disciplina č. 9. Dohledávka a přinášení pernaté zvěře a disciplina č. 10. vlečka se zvěří srstnatou. Jde u zkoušku lovecké upotřebitelnosti a pes by měl prokázat práci jak na zvěři pernaté, tak srstnaté. Hlasitost u slídičů – bude ponechána tak, jak je v novém ZŘ. Malá plemena -zbůsob vedení na barvě – tak jak je uvedeno ve ZŘ (při losování barvy) Jarní svod – povinnost pro ohaře, pro ostatní plemena je jarní svod doporučený. RETRIEVEŘI dodatek podle níže uvedeného textu ve ZŘ na str.66 -u disciplíny "PRÁCE v RÁKOSÍ" 5.větu upravit takto:" Na závěr slídění ,před slídícího psa,vhodí rozhodčí střelenou kachnu do rákosí tak,aby to neviděl vůdce a ani pes" Do dodatků k novému zkušebnímu řádu u Všestranné zkoušky přinášení retrieverů je třeba uvést novou součtovou tabulku,protože jsou tam chyby,které nastaly z nevysvětlitelných příčin při opisování čísel uvedených výše v tabulce.. Tabulka je na straně 74 a jedná se konkretně o posledních 5 řádků. Správně má tabulka vypadat takto: Součet bodů v lese 108 87 72 144 Součet bodů ve vodě 54 43 36 72 Ssoučet bodů v poli 99 80 66 132 Součet boddů v přinášení 21 17 14 28 Nejnižší počet bodů pro cenu 282 227 188 376 Jezevčíci a terieři Všestranné zkoušky jezevčíků a terierů – maximální počet bodů je 364 + 5 Tabulky VZ terierů a jezevčíků – disciplina č.2 ponechat pouze hlasitost(vyškrtnout slovo jezevčík) – platí ustanovené "všestranný pes musí prokázat hlasitost a schopnost přinášení zvěře.) Str. 81 – nahradit slovo "na vodítku" slovem na "řemeni" Str. 85 – Honičské zkoušky pro jezevčíky a teriery – max. počet bodů je 224 Zkoušky honičů a honičské zkoušky – v úvodu zkušebního řádu věta :"Jen v případě, že pes nebude mít možnost prokázat během lovu ostrost na divočáka, vyzkouší se tato disciplína jako ochota k práci na černou zvěr dle zkušebního řádu pro honiče" – platí obecně pro všechny honičské zkoušky. ČMKJ – zašle na všechny OMS plánky umělé nory schválené ÚKOZem. Pověření k provedení kontroly dle znění ZŘ – str. 21 článek 17. – vystavit pro členy kynologické komise ČMMJ. Pro MRK v roce 2006 – pan Jiří Procházka Pro MKP v roce 2006 – pan Miroslav Matějka Ukol pro komisi ČMMJ: do konce července 2006 – porovnat ZŘ s vyhláškou. – ohaři – dle určení kompetencí kynologické komise ČMMJ – slídiči – požádat pana Miloše Kašpara (hlavní poradce chovu) – barváři – požádat pana Ing. Františka Soukupa – retrieveři – pan Mgr.Oldřich Blecha – jezevčíci a terieři – pan Mgr.Věroslav Herián( komise zároveň pověřuje vypracováním návrhu na nové rozdělení honičů dle FCI a vysvětlení pojmů – naháňka, nadháňka a natláčka v kontextu s  vyhláškou). Požadavky na umístění vrcholných kynologických akcí. 2007 – MRK – Pardubice 2007 – MKP – Litoměřice 2008- MRK – Třebíč 2008- MKP – Litomyšl 2009-MRK – Přelouč 2009-MKP – Rychnov nad Kněžnou Dopis paní Denise Vránkové – plemeno Airedale terier není v kompetenci ČMMJ ani ČMKJ – proto požadovaný certifikát o získání lovecké upotřebitelnosti nemá ČMKJ oprávnění vystavit. Dopis pana Zahradníčka – případ nebude řešen – nebyl podán oficielní protest. Rozhodčí FCI: – ČMMJ má pověření pro loveckou kynologii a vede seznamy rozhodčích včetně FCI rozhodčích. – základní podmínka pro jmenování rozhodčího je členství v ČMMJ – otázka kárného řízení rozhodčích – jako členové ČMMJ podléhají kárné komisi. Závěr: FCI rozhodčí musí být členem ČMMJ Dotaz: na klubových zkouškách, které vyhovují vyhlášce vydává osvědčení o lovecké upotřebitelnosti příslušný OMS v jehož obvodu se zkoušky konají. Dotaz – výběr zahraničních účastníků na MKP – komise navrhuje pořadí určit dle došlých přihlášek zahraničních účastníků – eviduje ČMMJ ( paní Doubková) Výběr psů na Mistrovství světa v lovu s ohaři (MS) Návrhy psů na Mistrovství světa podávají především chovatelské kluby a to za plemena, která zastřešují. Navržení psi musí mít nejméně podzimní zkoušku nebo zkoušku srovnatelnou dle FCI řádů. Definitivní nominaci na MS včetně soutěže Sv.Huberta provádí kynlogická komise ČMMJ. Náklady spojené s účastí si hradí každý účastník sám. Startovné hradí ČMKJ. V ideálním případě by měla být nominace psů na MS do 15.9. kalendářního roku. Jako nejzažší termín odeslání přihlášek se připouští 30.9. kalendářního roku. Přihlášky se posílají prostřednictvím sekretariátu ČMKJ. A) Skupina anglických ohařů – základem výběru jsou zkoušky "Národní Field trial" a "Mezinárodní Field trial". Dále "Národní a Mezinárodní Field trial – Gibier tire (FT-GT) a to zásadně párové hledání. Dále může být přihlédnuto k získaným oceněním na soutěžích dle zkušebního řádu pro IKP a mezinárodních soutěží typu FT a FT-GT párového typu. Při sestavování pořadí psů je možné akceprovat navržený bodový systém ČSPK: CACIT 20 bodů Res.CACIT 18 bodů CACT 15 bodů Res.CACT 13 bodů Výborně 10 bodů Velmi dobře 5 bodů Dobře 1 bod Každá zkouška se hodnotí samostatně a body získává pes za nejvyšší dosažené ocenění na každé zkoušce (např. při získání ocenění CACIT,CACT se započítává pouze ocenění CACIT). B) skupina kontinentálních ohařů – v této skupině platí stejné podmínky jako ve skupině A jen s tím rozdílem, že je akceptováno i umístění v soutěžích "solo". Při větším počtu psů mají přednost jedinci, kteří získají bodové hodnocení v párovém hledání a to i s nižším bodovým hodnocením. Zapsal: MUDr.Novotný Vlastimil Jednání ukončeno 16 hod. 2006