Novinky

Kynologické komise 30.1.2007

 

Zápis z jednání Kynologické komise Kynologická komise se sešla dne 30. 1. 2007 v Praze s následujícím programem: 1) Zahájení – přivítání přítomných a schválení programu jednání – předseda Jiří Procházka. 2) Projev Ing. Jaroslava Kostečky, PhD. – nastínění spolupráce ČMMJ a ČMKJ – vysvětlení nové struktury a formy spolupráce ČMMJ a ČMKJ. Připomenutí dlouhodobého úkolu Sboru zástupců – opětovné členství ČMMJ prostřednictvím zastřešující kynologické organizace ČR v FCI. 3) Program evidence rozhodčích. Projednána filosofie a funkce programu – termín dodání programu 24. 3. 2007 Chrudim – zde předat jednatelům OMS s následným školením – odpovídá MUDr. Vlastimil Novotný. 4) Školení rozhodčích. Poplatek 150,- Kč na osobu. Dne 10. 3. 2007, Olomouc (velká plemena – Miroslav Matějka, Luděk Müller, malá plemena Mgr. Oldřich Blecha, JUDr. Bohumil Hotař). Dne 17. 3. 2007, Praha (velká plemena MUDr. Vlastimil Novotný, Eduard Matínek, Mgr. Oldřich Blecha, Mgr. Věroslav Herian). 5) Zkušební řád – zapracování připomínek do ZŘ – ohaři (MUDr. Vlastimil Novotný, Miroslav Matějka) – jezevčíci, teriéři, honiči (Mgr. Věroslav Herian) – slídiči (Ing. Jaroslav Kostečka) 6) Kynologická komise schválila nominaci psů na MRK 2007 – dvacet psů + čtyři psi jako náhradníci. Nominační seznam bude zveřejněn v časopise Myslivost (Blanka Doubková). 7) Určení vrchních rozhodčí pro MRK 2007 – Václav Sůra a MKP 2007 – Miroslav Šnobr. Komise projednala návrhy rozhodčích pro MRK a MKP podaných OMS Pardubice a Litoměřice. Definitivní nominaci určí KK na svém zasedání dne 3. 4. 2007. 8) Diskuse o změnách ZŘ: Kynologická komise navrhuje vyjmout ze ZŘ na str. 26 větu: Styl hledání má odpovídat plemeni. Důvodem této změny je skutečnost, že dosud neexistuje jednotná FCI norma pro pracovní standardy, tak jak je tomu v případě standardů pro exteriér. Další navrhovanou změnou je vyjmout na str. 38 u disciplíny Přinášení kachny z hluboké vody větu Po uplavání asi 1/3 vzdálenosti, vůdce nebo pomocník vystřelí. Tato změna je odůvodněna bezpečnostním hlediskem při střelbě a skutečností, že v některých oblastech se práce provádí v bezprostřední blízkosti zástavby a střelba v takových lokalitách má negativní odezvu. Pro posouzení reakce psů na střelbu dává zkušební řád dostatek možností v řadě jiných disciplín. 9) Určení nominačních soutěží pro Mistrovství světa v lovu s ohaři pro rok 2007, které určila na svém jednání dne 30. 1. 2007 Kynologická komise ČMMJ. Mezinárodní porovnávací zkoušky kontinentálních ohařů – Derby (CACIT, CACT) – 12. 5. 2007 – Mladá Boleslav (Klub ČF) MFT (CACIT, CACT) – 24. – 29. 4. 2007 – Bruntál (+KBO) MFT (CACIT, CACT) – 24. – 29. 4. 2007 – Bruntál (+KCHHMO) MFT GT (CACIT, CACT) – 24. – 25. 8. 2007 – Pardubice (KBO) MFT (CACIT, CACT) – 14. – 16. 4. 2007 – Cheb (ČPSK) MFT (CACIT, CACT) – 20. – 22. 4. 2007 – Litoměřice(ČPSK) MFT (CACIT, CACT) – 28. 4. 2007 – Brno-venkov (MSKCHAO) Bodování nominačních soutěží na Mistrovství světa v lovu s ohaři: základem pro výběr jsou mezinárodní zkoušky dle FCI řádů. pouze párové hledání u anglických stavěcích psů, sólové a párové hledání u kontinentálních stavěcích psů s tím, že mají přednost psi a to i s menším počtem bodů, kteří se umístí v párovém hledání. Další podmínkou je, že psi, kteří budou navrženi na MS musí mít podzimní zkoušky nebo srovnatelnou zkoušku, kde prokáží přinášení zvěře pernaté a kachny z hluboké vody. Bodové hodnocení psů – každá zkouška se hodnotí samostatně a za ocenění získává pes body. Platí vždy nejvyšší ocenění. To znamená, že se například při zadání titulu CACIT, CACT započítává bodové ocenění pouze za titul CACIT. Každý vůdce se bude hlásit písemnou přihláškou na sekretariátu ČMKJ (paní Doubková). V přihlášce musí být uvedeny základní údaje o psu (jméno, datum vrhu, Člp., dosažené výsledky na nominačních zkouškách), kontaktní adresa majitele psa a vůdce psa (popř. kontakt telefonický a elektronický). Výběr psů provede kynologická komise ČMMJ na základě bodových výsledků nominačních soutěží. Stejným způsobem se budou hlásit vůdci na soutěž Sv. Huberta pro soutěž muži a ženy – výběr bude opět provádět kynologická komise ČMMJ. Termín přihlášek je do 31. 8. 2007 a nejpozději do 15. 9. 2007 budou zájemci o nominaci vyrozuměni. Nominaci loveckých slídičů pro soutěž Sv. Huberta může komisi na- vrhnout Klub loveckých slídičů. Bodové hodnocení: CACIT – 20 bodů; Res.CACIT – 18 bodů; CACT – 15 bodů; Res.CACT – 13 bodů; Výborně – 10 bodů; Velmi dobře – 5 bodů; Dobře – 1 bod. 10) Různé: – stížnosti na posuzování mohou být řešeny pokud budou řešeny na zkouškách jako protest a bude o něm zápis ve zprávě vrchního rozhodčího; – problém zastupování v FCI v komisi pro norování – Mgr. Herian – náklady na delegáta v komisi nese pouze klub chovatelů jezevčíků a kluby teriérů se ekonomicky nepodílejí – pokusit se sjednat nápravu – odpovídá Břetislav Uchytil; – komise pověřuje pana Matějku zpracovat odpověď na článek v časopisu Myslivost, příloze Lovecký pes od p. Karla Pfeifera. Další jednání Kynologické komise bude 3. 4. 2007 MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ