Seznamy

Aktuální seznamy rozhodčích a čekatelů pro výkon loveckých psů

Rozhodčí a čekatelé se svými aprobacemi pro zkoušky psů z výkonu jsou vedeni v evidenci SW Hubert. Jedná se o program ČMMJ, který slouží i pro účely pobočných spolků. Kontaktní údaje jsou do seznamu automaticky přebírány z evidence členů ČMMJ. Pobočné spolky mohou do evidence Hubert nahlížet pro ověření zapsaných aprobací rozhodčích i čekatelů.

Aktualizace celého seznamu národních rozhodčích včetně čekatelů probíhá minimálně jedenkrát za měsíc.

Aktualizace seznamu mezinárodních rozhodčích je prováděna pouze dvakrát ročně dle Závazné metodiky pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů. Do seznamu jsou žadatelé řazeni na základě podaných žádostí. Aktualizace proběhne vždy k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku. Žádosti o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích zaslané po těchto datech budou akceptovány až s aktualizací v následujícím pololetí. Seznam mezinárodních rozhodčích je uveřejňován i na webu ČMKU.

Proč se v seznamech nemůžu najít?

Nemáte uhrazený členský příspěvek ČMMJ na aktuální rok anebo jste doposud neudělili písemný souhlas GDPR o zpracování některých osobních údajů (naleznete jej v dokumnetech pro rozhodčí). Kontaktujte tajemnici kynologické komise ČMMJ Kateřinu Zborníkovou, která vám bude nápomocna.

Kynologické

Předpisy