Novinky

  • ČMMJ
  • Archiv
  • Stanovisko KK ČMMJ, z.s., k „Podnětu k prošetření“ objektivnosti posuzování rozhodčích na Nominační soutěži na Memoriál Richarda Knolla konané v Dobřanech, okr. Plzeň ve dnech 1-3.5.2015 .

Stanovisko KK ČMMJ, z.s., k „Podnětu k prošetření“ objektivnosti posuzování rozhodčích na Nominační soutěži na Memoriál Richarda Knolla konané v Dobřanech, okr. Plzeň ve dnech 1-3.5.2015 .

 

Stanovisko KK ČMMJ, z.s., k „Podnětu k prošetření“ objektivnosti posuzování rozhodčích na Nominační soutěži na Memoriál Richarda Knolla konané v Dobřanech, okr. Plzeň ve dnech 1-3.5.2015 .

Dne 15.5.2015 byl e-mailem na adresu ČMMJ, z.s., doručen „Podnět k prošetření“, určený Kynologické komisi ČMMJ, z.s. . Ještě před projednáním na zasedání Kynologické komise ČMMJ, z.s.,konané dne 15.6.2015,  požádal Ing.František Kerda, pověřený MR  ČMMJ, z.s. dne 5.5.2015 výkonem funkce předsedy KK ČMMJ, z.s., do volebního sboru zástupců ČMMJ, z.s., konaného v listopadu 2015, o vyjádření k tomuto podnětu vrchního rozhodčího pana Ing.Václava Sobolíka, dále rozhodčí pana Bc.Radima Dudu, pana Libora Kunta a pana Břetislava Uchytila. O vyjádření byl rovněž požádán pan Josef Hlaváč, neboť hodnocení jeho feny citoval pan Martin Oplt ve výše uvedeném „Podnětu k prošetření“ jako příklad údajného neobjektivního a neodborného posuzování. Všichni dotázaní se  v termínu vyjádřili a podali podrobné zhodnocení práce údajně poškozené feny s komentářem, jak dospěli ke svému verdiktu. Pouze vrchní rozhodčí Ing.Sobolík Václav se omezil na konstatování, že: cituji – „Průběh zkoušek proběhl ve sportovním duchu, rozhodčí posuzovali spravedlivě podle platného zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti účinný od 1.4.2014. Během nominace nebyl podán žádný protest ze strany vůdců.“ Konec citace.

Svoje vyjádření poskytl i vůdce údajně poškozené feny pan Josef Hlaváč.

 

Před jednáním KK ČMMJ. z.s., bylo dne 10.6.15 jejich vyjádření poskytnuto všem členům KK ČMMJ, z.s., a členové, kteří se ze zasedání KK ČMMJ, z.s. dne 15.6.2015 omluvili, byli požádání o písemné stanovisko, aby se nevyjadřovali pouze členové přítomní na zasedání KK ČMMJ,.z.s., a konečné stanovisko bylo většinovým názorem.  

 

O názor, zda se jedná o stížnost podle Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti  požádal pověřený předseda KK ČMMJ, z.s., Ing.František Kerda, pana Mgr. Rataje Jaroslava, neboť to je zásadní informace z hlediska dalšího projednávání „Podnětu k prošetření“. Podle jeho právního názoru, který KK ČMMJ, z.s., většinou hlasů akceptovala, cituji: – je nutno podání pana Martina Oplta nazvané „Podnět k prošetření“ posuzovat jako stížnost podle Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti strana 9, neboť je podaná oprávněnou osobou(svědek), oprávněnému orgánu, neboť Nominační soutěž na MRK je pořádána Sekretariátem ČMMJ, z.s., a obsahuje všechny požadované náležitosti. Podle obecných právních zvyklostí je nutno podání (doručenou písemnost) posuzovat podle obsahu a nikoliv podle názvu ( k tomu např. viz § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). Konec citátu.

 

Podle v době projednávání stížnosti platného „Opatření MR ČMMJ, z.s., pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů“ účinného od 1.července 2014, článek 14, odst.3, je-li stížnost zaslána přímo KK ČMMJ, z.s., není oprávněna ji projednávat, avšak nejpozději do dvou měsíců od doručení stížnosti ji odevzdá DR ČMMJ, z.s., spolu s odborným posouzením podle odstavce 2.

 

Vyjádření KK ČMMJ, z.s., ke stížnosti pana Martina Oplta ze dne 15.5.2015:

 

KK ČMMJ, z.s., je poradním orgánem MR ČMMJ, z.s., a jako taková nemá žádné pravomoci k jakémukoli vyšetřování ani k předvolávání svědků. K nominovanému sboru rozhodčích ani k propozicím Nominační soutěže se KK ČMMJ, z.s., neměla možnost vyjádřit. Současný pověřený předseda KK se e-mailem dotazoval pánů E.Martínka a J.Procházky, proč tomu tak bylo, ani jeden z nich nereagoval.

 

Kynologická komise nemůže objektivně s odstupem času a z důvodu nepřítomnosti u konkrétní situace hodnotit, zda hodnocení rozhodčích bylo v souladu s ustanoveními Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinného od 1.4.2014. V tomto směru je odkázána na vyjádření přítomných rozhodčích a vůdce. KK oceňuje, že jí všichni rozhodčí na poli poskytli svá vyjádření, kde popsali práci údajně poškozené feny a zdůvodnili svoje rozhodnutí.  Mezi jejich výkladem a výkladem vůdce jsou zřejmé rozdíly v pohledu na výkon feny. KK nemůže objektivně z výše uvedených důvodů posoudit, zda fena vystavovala, či pouze ověřovala, jakým způsobem používala nos atd. Může se vyjádřit pouze k tomu, co je z popisu jak rozhodčích, tak vůdce nezpochybnitelné.

 

Po seznámení se s popisem práce jak rozhodčích, tak vůdce, považuje KK ČMMJ, z.s., za prokázané a nesporné:

 

1 – Fena Cita z Březové stráně vystavovala při předvádění na nominační soutěži  bez prokázání zvěře. To připouští jak vůdce, tak rozhodčí. Rozpor je mezi nimi v četnosti této chyby.

 

Tato situace je v platném zkušebním řádu popsaná jako chyba u discipliny „vystavování“ a fena měla být za tuto chybu(event. chyby) penalizována. (ZŘ, str.21, způsob posuzování, známkování a výsledná kvalifikace – známkou 4 – výborně je hodnocen pes, který splní disciplinu bezchybně přesně podle příslušného ZŘ v časovém limitu určeném pro splnění této discipliny.

Nelze akceptovat fakt, že rozhodčí na jedné straně chyby popsané ve ZŘ u konkrétní disciplíny nepenalizují a potom je přičtou k tíži při hodnocení discipliny jiné.

 

2 – Pokud fena reagovala na pachy zvěře což nepopírají ani rozhodčí ve svém vyjádření, lze konstatovat že určitá kvalita nosu byla prokázána. Prokazatelně se fena dopustila při práci chyb a disciplina „Nos“ měla být podle toho hodnocena, nikoliv však známkou nula.

 

3 – Nelze přijmout ani argument rozhodčích že pro  „tuto zkoušku“, resp., „takovouto soutěž“ byla nejistá práce nosem nevyhovující.

Ve zkušebním řádu jsou jednotlivé discipliny popsané včetně chyb a platí pro všechny zkoušky, soutěže i memoriály, na kterých jsou zařazeny. Tam kde je vyžadovaný přísnější postup je to vyznačeno v textu u jednotlivých disciplin.

 Žádný senát, ani žádný rozhodčí nemůže ze své vůle vyžadovat při práci psa víc, než je uvedeno v popisu discipliny ani měnit způsob hodnocení chyb tak, jak se mu to zrovna zdá vhodné, ani rozhodnout o tom, že některé jeho ustanovení Zkušebního řádu nebude brát v úvahu.

Z tohoto hlediska hodnotí KK i ověřenou informaci, že při zahájení Nominační soutěže vrchní rozhodčí dne 1.5.2015 oznámil, že se sbor rozhodčích sice nebude zabývat tím, jak který jedinec vedl psa na barvě na zkouškách, kde se nominoval, ale že vůdce musí při zahájení nominační soutěže nahlásit způsob práce psa na barvě a během nominační soutěže ho nesmí změnit. To bylo ze strany rozhodčích dodrženo a vůdci byli při losování pořadí při práci na pobarvené stopě upozorněni, že musí vést psa tak, jak ráno nahlásili. To je v rozporu s ustanovením Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti účinného od 1.4.2015, str.52, disciplina Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře, poslední odstavec. V tomto smyslu je nutné hodnotit práci vrchního rozhodčího jako nekompetentní a jeho prohlášení o tom, že se na Nominační soutěži posuzovalo podle Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinného od 1.4.2015, za nepravdivé.

4 – Všichni tři rozhodčí na poli se po poradě po ukončení práce výše jmenované feny shodli na hodnocení a to veřejně vyhlásili. Takto vyhlášený výsledek  je platný a už se nesmí měnit, jen, když vůdce podá protest, který byl přijat.  Vůdce, jak sám uvádí, je zkušeným vůdcem i rozhodčím na memoriálech, takže by měl vědět, že jediný způsob, jak nesouhlasit z hodnocením práce svého psa je podat v souladu se ZŘ protest. Jakékoliv výtky v tomto směru k vrchnímu rozhodčímu jsou zbytečné, neboť vrchní rozhodčí nemůže do posuzování rozhodčích nijak zasahovat, natož pak jejich verdikt měnit či upravovat.

Vůdce uvádí, že po vyhlášení výsledku rozhodčí okamžitě odešel a ani z vyjádření rozhodčích není zřejmé, zda se mohl vůdce k hodnocení vyjádřit. Bývá pravidlem a dobrým zvykem, seznámit vůdce s hodnocením práce jeho psa a nechat mu prostor pro vyjádření ještě před veřejným vyhlášením hodnocení práce psa. Zkušební řád to sice nevyžaduje, ale rozhodčí, který si je jistý svým hodnocením správným výkladem ZŘ by s tímto neměl mít problém. V tomto směru zcela jistě rozhodčí nepochybili, není chybou seznámit vůdce s hodnocením pouze veřejně.

 

5 – Závěr:

 Kynologická komise ČMMJ, z.s., jak je výše uvedeno, nemůže vzhledem k nepřítomnosti  hodnotit průběh hodnocení práce feny a je zcela odkázána na vyjádření zúčastněných. KK oceňuje vstřícnost rozhodčích na poli podat jí svá vyjádření a objasnit svůj verdikt. Na názoru na práci feny se všichni tři shodli, hodnocení veřejně vyhlásili a vůdce tím, že jejich verdikt nenapadl protestem, jejich názor v podstatě akceptoval. Tento postup není v rozporu se zkušebním řádem pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti účinným od 1.4.2015.

 

KK ČMMJ, z.s., se většinou hlasů na svém zasedání dne 15.6.2015 shodla v tom, že způsob hodnocení práce feny Cita z Březové stráně, předvedené na Nominační soutěži na MRK byl ze strany rozhodčích přinejmenším „necitlivý“ z hlediska výkladu Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinného od 1.4.205 a navrhuje DR ČMMJ. z.s., aby pánové Bc.Duda Radim, Kunt Libor a Uchytil Břetislav nebyli v příštích dvou letech nominováni jako rozhodčí na soutěže ČMMJ, z.s., tj. na MRK  a MKP.

To platí i pro vrchního rozhodčího Václava Sobolíka, Ing., který  funkci vrchního rozhodčího nezvládl. 

 

 

V Praze, dne 15.6.2015

 

                                                                             Ing.František Kerda,

                                                                             pověřený předseda KK ČMMJ, z.s.

Autor: j.s.