Novinky

Memoriál Karla Podhajského 2018

 

Podmínky přihlášení pro zahraniční účastníky

Přihlášky na Memoriál Karla Podhajského mohou zahraniční účastníci zasílat na sekretariát ČMMJ do 31. srpna 2018. Na přihlášce musí být podpis vlastníka psa a telefonní i e-mailový kontakt.

K přihlášce je nutné doložit:

  •        oboustrannou kopii průkazu původu psa
  •       kopii tabulek z dříve vykonaných zkoušek/soutěží

Bez doložených dokumentů nebude přihláška přijata.

Výběr z došlých přihlášek podle předchozích dosažených výsledků provede Kynologická komise ČMMJ, zástupci pro ohaře. Výběr se uskuteční na zasedání KK ČMMJ dne 6. 9. 2018. Po tomto datu budou zahraniční účastníci informováni, zda byli do Memoriál Karla Podhajského 2018 zařazeni.

Za zahraničního účastníka je dle stanoveného pravidla považován: Pes ze zahraniční, který je zapsán v zahraniční plemenné knize a veden zahraničním vůdcem.

Adresa pro zaslání přihlášky:
ČMMJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov
e-mail: nqnzxbin@pzzw.pm

 

Karel Podhajský Memorial – conditions for foreign participants

Appointments/Applications to the Karel Podhajský Memorial can be sent by foreign participants to the CMMJ secretariat until August 31, 2018. The application form must be signed by the dog owner. A telephone and an e-mail contact must be filled.


The application must be accompanied by:

  •        a duplicate copy of the dog’s birth certificate
  •        a copy of the test / competition exams


Without a documented document, the application will not be accepted.


Selection of entries received according to the previous results will be carried out by the Cynology Commission ČMMJ, representative of the FCI Pointer group. The selection will take place at the meeting of the Cynology Commission ČMMJ on September 6, 2018.  After this date, foreign participants will be informed whether they have been included in the Memorial of Karel Podhajský 2018.


For a foreign participant, according to the established rule, the following is considered:
Dog from abroad, who is registered in a foreign breeding book and kept by a foreign leader.

Send the application:
ČMMJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov
e-mail: nqnzxbin@pzzw.pm

 

Autor: J.A.